Privacy Statement

Publicatiedatum: 21 februari 2023

1. Identiteit van de verantwoordelijke

In dit privacy statement wordt uitgelegd op welke wijze wij, Hobby Benelux Caravans B.V., persoonsgegevens verwerken. Hobby Benelux Caravans B.V. is statutair gevestigd te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23060426.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, de verwerking van persoonsgegevens of indien u uw rechten welke u op grond van de AVG[1] heeft wenst uit te oefenen kunt u contact opnemen via:

E-mail: hbc@telfort.nl

2. Wettelijke grondslag

Verwerking van persoonsgegevens is slechts rechtmatig indien de verwerking valt onder een van de in de Verordening gestelde grondslagen.

Uitvoeren overeenkomst
Hobby Benelux Caravans B.V. verwerkt persoonsgegevens waar deze nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en het portaal.

Toestemming
Hobby Benelux Caravans B.V. verwerkt persoonsgegevens indien u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Gerechtvaardigd belang
Hobby Benelux Caravans B.V. heeft een gerechtvaardigd belang om u te informeren over nieuwe diensten of overig nieuws dat betrekking heeft op Hobby Benelux Caravans B.V.. Hobby Benelux Caravans B.V. zal op grond van dit gerechtvaardigde belang u derhalve middels direct-marketing informeren over deze onderwerpen.

3. Doel van de verwerking

Uitvoeren van een overeenkomst
Hobby Benelux Caravans B.V. verwerkt persoonsgegevens om de overeenkomst uit te voeren.

De dienstverlening te verbeteren;
Hobby Benelux Caravans B.V. verwerkt (persoons)gegevens om de dienstverlening te verbeteren. Zo kan Hobby Benelux Caravans B.V. u verzoeken om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken. Uw persoonsgegevens zullen daarbij uitsluitend na het verkrijgen van uw toestemming worden verwerkt.

Contact met u op te nemen
Hobby Benelux Caravans B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te onderhouden. Indien u via enige kanaal contact opneemt met Hobby Benelux Caravans B.V. zullen uw persoonsgegevens worden opgeslagen om een eventuele vraag of klacht te behandelen.

Wettelijke verplichting na te komen
Hobby Benelux Caravans B.V. verwerkt ook persoonsgegevens om te voldoen aan een op Hobby Benelux Caravans B.V. rustende wettelijke verplichting.

4. Gegevens die wij delen

De door u verstrekte persoonsgegevens worden ook opgeslagen op servers van derden, zoals bijvoorbeeld de partij die zorgdraagt voor de hosting van onze website. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen in (online) software systemen van derden. Met deze derden heeft Hobby Benelux Caravans B.V. een verwerkersovereenkomst gesloten waarin deze derden zich committeren om de door hen te verwerken gegevens adequaat te beveiligen en deze gegevens niet zelfstandig te verwerken.

Hobby Benelux Caravans B.V. zal buiten de gevallen die genoemd zijn in dit privacy statement nimmer persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij u expliciete toestemming geeft of indien Hobby Benelux Caravans B.V. daartoe op grond van een rechterlijke uitspraak of wettelijke bepaling verplicht wordt of is.

5. Beveiliging

Hobby Benelux Caravans B.V. stelt alles in het werk om verzamelde persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Hobby Benelux Caravans B.V. heeft zowel technische- als organisatorische maatregelen getroffen om, gezien de aard van de te verwerken persoonsgegevens, een voldoende mate van beveiliging van deze persoonsgegevens te realiseren.

De website van Hobby Benelux Caravans B.V. is beveiligd met een SSL certificaat. Alle via de website verzonden berichten worden derhalve op een versleutelde wijze aan Hobby Benelux Caravans B.V. verzonden.

6. Duur van de opslag

Hobby Benelux Caravans B.V. zal alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst verwerken en nadat de overeenkomst tussen u en Hobby Benelux Caravans B.V. eindigt zal Hobby Benelux Caravans B.V. de persoonsgegevens nog 12 maanden bewaren. Gegevens die, nadat Hobby Benelux Caravans B.V. deze anonimiseert, niet langer als persoonsgegevens worden aangemerkt, zoals woonplaats, geslacht en leeftijd, worden voor statistische doeleinden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Deze gegevens zijn nimmer tot u als natuurlijk persoon te herleiden.

Indien Hobby Benelux Caravans B.V. daartoe een zwaarwegende reden voor heeft zal Hobby Benelux Caravans B.V. uw persoonsgegevens langer bewaren dan de aangegeven termijn van 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomt tot u en Hobby Benelux Caravans B.V.. In dat geval zal Hobby Benelux Caravans B.V. u informeren over de verlengde duur van de opslag van uw persoonsgegevens en het zwaarwegende belang dat Hobby Benelux Caravans B.V. daarvoor heeft.

7. Wijziging van het privacy statement

Hobby Benelux Caravans B.V. is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. Indien Hobby Benelux Caravans B.V. overgaat tot wijziging van het privacy statement zal u daarover geïnformeerd worden via de website.

8. Uw rechten

Hieronder leest u welke rechten u heeft en op welke wijze u deze rechten jegens Hobby Benelux Caravans B.V. kan uitoefenen.

Recht om toestemming in te trekken
Indien Hobby Benelux Caravans B.V. van u toestemming heeft verkregen om persoonsgegevens te verwerken heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken.

Recht van inzage en correctie
U heeft te allen tijde recht om inzage te vragen in de over u verzamelde persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht om de door Hobby Benelux Caravans B.V. verwerkte persoonsgegevens (door Hobby Benelux Caravans B.V. ) te laten corrigeren.

Recht van vergetelheid
U heeft het recht om Hobby Benelux Caravans B.V. te verzoeken alle over u verzamelde gegevens te verwijderen. In beginsel dient Hobby Benelux Caravans B.V. aan dit verzoek te voldoen. In bepaalde gevallen kan een ander (wettelijke) belang zwaarder wegen dan het recht op vergetelheid, zulks ter beoordeling van Hobby Benelux Caravans B.V..

Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht om, indien u na een klacht niet in samenspraak met Hobby Benelux Caravans B.V. tot een oplossing kan komen, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht schriftelijk indienen en insturen naar het volgende adres:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374, 2509 AJ
Den Haag

9. Toepasselijk recht & overige

Eventuele juridische geschillen die ontstaan als gevolg van dit privacy statement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter onder toepasselijkheid van de Nederlandse wet.

Indien Hobby Benelux Caravans B.V. overgaat op een derde partij of dat Hobby Benelux Caravans B.V. fuseert met een derde partij, mogen uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan deze partij. Deze partij verkrijgt daarmee het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken zoals overeengekomen is in dit privacy statement.

Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft aangaande het gebruik van uw persoonsgegevens, dient u deze via een e-mailbericht aan Hobby Benelux Caravans B.V. (info@caravans.nl) kenbaar te maken.

10. Welke persoonsgegevens Hobby Benelux Caravans B.V. verwerkt

Door u te verstrekken (persoons)gegevens:
Persoonsgegevens die Hobby Benelux Caravans B.V. via het gebruik van de website verkrijgt worden uitsluitend op basis van een door u gegeven toestemming verwerkt. De door u via de website verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om contact met u op te nemen en u te informeren over de door Hobby Benelux Caravans B.V. geleverde diensten. Indien u een contactformulier op de website invult verwerkt Hobby Benelux Caravans B.V. in ieder geval de volgende persoonsgegevens:

  • uw naam;
  • uw e-mailadres;
  • uw telefoonnummer;

Delen met derden
De door Hobby Benelux Caravans B.V. verzamelde persoonsgegevens worden verstrekt aan derden indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals het verkrijgen van een inruilvoorstel. Zo deelt Hobby Benelux Caravans B.V. de hier bovenstaande persoonsgegevens met een derde indien u via Hobby Benelux Caravans B.V. heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in een door een derde aangeboden product.

11. Cookies

Bij het bezoeken aan Hobby Benelux Caravans B.V. kunnen er cookies geplaatst worden in je browser, en van je webbrowser worden gelezen. Een cookie kun je zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van de browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om je voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan, om ingelogd te blijven op een interactief deel van een website, of om advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van je bezoek aan websites van Hobby Benelux Caravans B.V. en andere websites op internet. Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar je kunt het gebruik van cookies weigeren meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van je browser aan te passen. Het (selectief) weigeren van cookies kan leiden tot inlogproblemen op Hobby Benelux Caravans B.V..

Google Analytics
Hobby Benelux Caravans B.V. maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Hobby Benelux Caravans B.V., de exploitant van Hobby Benelux Caravans B.V., te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en op welke manier ze de site bezoeken. De door een cookie gegenereerde informatie over je gebruik van Hobby Benelux Caravans B.V. (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je Hobby Benelux Caravans B.V. gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Hobby Benelux Caravans B.V., de exploitant van Hobby Benelux Caravans B.V. en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google en/of Hobby Benelux Caravans B.V. mogen deze informatie aan derden verschaffen indien Google en/of Hobby Benelux Caravans B.V. hiertoe wettelijk wordt/worden verplicht.

IP adressen
Google Analytics kan IP adressen registreren. Hobby Benelux Caravans B.V. gaat niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt, en herleidt deze gegevens dus niet tot specifieke personen. Ook Google Analytics zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).